قیمت 1,400,000 IRT 1,200,000 IRT

امتیاز
5.00 از 1 رأی
5.00 1 رای
1,400,000 IRT 1,200,000 IRT
ویژگی های دوره
2 دانشجو
نوع دوره: غیر حضوری
پیش نیاز: داشتن دانش بیمه ای
تاریخ شروع: 9 آذر 1398 روز شنبه
زبان: فارسی
60 ساعت
13 سر فصل
روش پشتیبانی: تلفنی
437 بازدید 1 دیدگاه

برای داشتن یک تیم عالی باید اعضا را دور هم جمع کنید، به آنها انگیزه بدهید، همه را راضی نگه دارید و حواستان باشد همه حس خوبی داشته باشند. اگر این کارها را بکنید، می‌بینید که ساختن یک تیم واقعا هنر می‌خواهد! اما حقیقت این است که تیم‌سازی هم هنر است و هم علم. هر قدر سعی کنم، باز هم نمی‌توانم به اندازه‌ی کافی تاکید کنم که یک تیم خوب چقدر برای موفقیت کسب‌و‌کار مهم است.

زمان باقیمانده تا شروع دوره آموزش تیم سازی :

بخش اول : توضیحات پايه در خصوص نمايندگي سرپرستي : چرا تیمسازی و ایجاد شبکه فروش ؟

یك نمایندگي سرپرستي چه فضایي برای كار احتیاج دارد ؟ ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

ساختار آموزشي كه باید مهیا كند چیست ؟ ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

چه ملزوماتي برای راه اندازی شبکه فروش لازم دارد ؟ ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.
بخش دوم : جايگاه كد 96 يا كارشناس فروش در شبكه ی فروشتان چیست ؟

نحوه ورود یك شخص تا اخذ كد نمایندگي بیمه های زندگي ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

تعریف كد كارشناسي فروشي ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

ضرورت ایجاد كد حامي ، تعریف و كاربرد آن در شبکه فروش ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.
بخش سوم : متنهای آگهي برای جذب نفرات

آگهي های دنیای مجازی، سایتها تبلیغاتي، تلگرام، اینستاگرام ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

آگهي های فیزیکي و چاپي ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

متدهای توزیع آگهي ، زمانبندی آگهي ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

نحوه پیگیری نفرات بعد از آگهي ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.
بخش چهارم : نحوه جذب و ايجاد تیم فروش

متدهای جذب و نگهداری ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جذب ویروسي ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

برنامه ریزی جذب MLM ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.
بخش پنجم : نحوه آموزش نمايندگان و كارشناسان فروش

مباحث آموزشي محصول ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

مباحث آموزش نگرشي ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

مباحث آموزشي فروش ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.
بخش ششم : آشنايي با ابزار و ملزومات و يا راهكار مشوقان شبكه فروش

ایجاد سوپروایزر فروش ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

متدهای برگزاری جشنواره های دوره ایي برای شبکه فروش ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

متدهای تشویق شبکه فروش ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

لوح ها و افتخارآفریني شبکه فروش ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

ایجاد جایگاه های ستادی شبکه فروش ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.
بخش هفتم : نحوه تعیین پیك درآمدی ماهانه ، و سالانه

برنامه ریزی اهداف تیمي ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

چگونگي افزایش سطح توقع درآمدی نفرات ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

آرمانهای سازماني

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.
بخش هشتم : برنامه ريزی عملیاتي شبكه فروش

برنامه ریزی روزانه ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

برنامه ریزی هفتگي ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

برنامه ریزی ماهانه و سالانه ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

عناوین گارگاههای هفتگي آموزشي و سمینارهای آموزشي ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.
بخش نهم : نحوه ارتقاء يك نماينده كد تخصصي بیمه زندگي

ارتقای جایگاهي در سطوح سازمان ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

تعاریف جایگاهها ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

دستیابي نفرات به جایگاهها ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

حفظ جایگاه ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

ارتقای كارمزد ماهانه و افزایش درآمد نفرات ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.
بخش دهم : برنامه ريزی ستادی بیمه های فروخته شده توسط شبكه فروش

آموزش صدور ، الحاقیه ها ، وام ، بازخرید ، نامه نگاریها ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

آموزش پیگیری مشتری توسط شبکه فروش ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.
بخش یازدهم : رهبری شبكه فروش و رفتار لیدری در سازمان فروش

لیدر سازی نفرات ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

پشتیبان شبکه ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.
بخش دوازدهم : مشتری يابي برای شبكه فروش

تعیین بازار هدف برای تیم ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

بررسي بازارهدف ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

بازارسازی با توجه به استعداد نفرات ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.
بخش سیزدهم : نحوه پیگیری معوقات بیمه های فروخته شده

مشتری وفادار كیست ؟ ایجاد مشتری جدید چگونه است؟ ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

مشتری چگونه پیگیری مي شود و پیگیری معوقات چگونه است. ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

چگونه رضایت مشتری از خرید ، مضاعف مي گردد ؟ ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

تثبیت فروش چیست ؟ ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

درخواست مشاوره

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این دوره درخواست مشاوره خود را ارسال کنید و یا با ما در تماس باشید.

درخواست مشاوره

نیاز به مشاوره دارید؟

در صورتی که نیاز به مشاوره دارید می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در تماس باشید

درخواست مشاوره رایگان

تایید کنید که ربات نیستید با انتخاب ماشین.

chat_bubble_outlineنظرات

  • میلاد رئیسی(مدیریت)

    دوره بسیار عالی و جذابی هستش . حتما شرکت کنید!

تنها اشخاصی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سایت شده اند می توانند در مورد این محصول بازبینی ارسال کنند.

مشاوره رایگان تلفنی