بستن
 • 💫 سه ميم موفقيت

  "برای دستيابی به موفقيت، بايد بر روی اهداف مشخصِ مكتوب، متمركز شد."


  ۱-ميم اول وجود اهداف "مشخص" به جای روياهای مبهم است. اتفاقاً در اينجا جزئيات بسيار مهم هستند. مثلا موفقيت مالی يعنی داشتن چه چيزی و دقيقا با چه مشخصاتی!


  ۲- ميم دوم "متمركز" شدن است يعنی چشم بر نداشتن از روی هدف و نديدن تمام موانع، نشنيدن تمامِ نمی‌شودها و خواستنِ تمام خواستنی ها! قدرتِ خواست را دست كم نگيريد.


  ۳- ميم سوم "مكتوب" كردن و نوشتن هدف و قراردادن آن در معرض ديد است. معجزه نوشتن را از ياد نبريد. خدا هم در قرآن به قلم سوگند خورده است و به آنچه می نويسد.

  میلاد رئیسی | 1399/10/24